Armenia

Armavir Province

Aghavnatun
Armavir
Khanjyan
Vagharshapat
Merdzavan
Vagharshapat
Yerevan
Vagharshapat

Choose the city where the route begins